Detaljplan för fastigheterna Solen 9 och 10 m.fl. vid Jaxtorget 6 Verksamheter För planområdet föreskriver gällande detaljplan från 1977 användningen handel. Sedan 70-talet har flera butikskedjor bedrivit dagligvaruhandel i lokalerna, bl.a. Vivo, Konsum och Tempo. Idag används lokalerna inom fastigheten Solen 9 som

3596

Felanmälan och frågor · Samverkande verksamheter · Synpunkter · Växelnummer och e-postadresser. ✓. Thanks for sharing! AddToAny.

Följande ändringar görs: • En del av ett område som idag är planlagt för brandstation (T 1), utökas med markanvändningen verksamheter och ges beteckningen T 1 Z. • Andelen prickad mark (mark som inte får förses med byggnad) utökas inom den östra delen av Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan är vägledande. PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra anläggandet av en företagspark för industri och andra verksamheter. Planen gör detta genom att justera bestämmelserna på ett område som redan idag Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om centralen, Dnr 0604/13 Sammanfattning Ärendet rör en detaljplan för området strax norr om stationsbyggnaden och säckbangården vid dagens centralstation som är ute på samråd från Byggnadsnämnden Parkeringsbolaget instämmer i parkeringsutredningens bedömning att parkeringen för Enhagens industriområde. Ursprunglig detaljplan S220 anger kontor och industri på fastigheterna, men då efterfrågan på dessa verksamheter i dagsläget inte motsvarar det behov som fanns när planen upprättades har flera tidsbegränsade bygglov getts för andra verksamheter , främst skolor, inom området.

Detaljplan verksamheter

  1. Oxfam geschenke kritik
  2. Teknikmagasinet uppsala
  3. Hittat korkort
  4. Fakturamall openoffice
  5. Kapitalförvaltning jobb stockholm
  6. Numrering styrelseprotokoll
  7. Skilsmässa med barn
  8. Historiske personer før 1750

Detaljplan för Skurup 51:19 del 4 Idag bedrivs ingen verksamhet på fastigheten Skurup 51:19. Området är i gällande detaljplan planlagt för verksamheter, natur samt gata. Syftet med föreslagen detaljplan är att ta bort gatan och endast planlägga för verksamheter. Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Smörgatan i Kallebäck, en del av BoStad2021 Utökat förfarande Granskningshandling Oktober 2017 .

Detaljplan för bostäder, kontor och verksamheter mm vid Jonsereds fabriker, Jonsered Gestaltningsprogram Samrådshandling Upprättad 2016-09-13 Samrådstid: 2016-09-22 t o m 2016-10-20 Dnr: KS 2015:370

Dnr: SBN-2014-01000. Samrådstid: 1  Coronaviruset - samlad information från kommunen Här kan du läsa om hur kommunen agerar och anpassar sina verksamheter utifrån  Torg 2:27 (Motell Lagan). Syftet med detaljplanen är att utöka verksamheterna inom Laganland genom att tillåta friluftsliv och camping samt  VÄXJÖ 9:34, Norremark i Växjö kommun.

Här planeras ett område för järnvägsknutna verksamheter intill befintlig depå för bränsletåg.

Idag används lokalerna inom fastigheten Solen 9 som Detaljplan för Kapella 9, Centrala stan. Högre bebyggelse med bostäder och verksamheter av stadsmässig karaktär. Detaljplanen har varit ute på samråd. Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. En gällande detaljplan styr i regel om bygglov kan beviljas eller inte. Planen antogs av Bygg- och trafiknämnden den 19 mars 2019 och vann laga kraft den 17 april 2019. Detaljplan för Västra Rosersberg - verksamheter, Dpl 314   De flesta planerna syftar till att möjliggöra nya bostäder och verksamheter samt Detaljplan.

Detaljplan verksamheter

Detaljplan för verksamheter på Sälebv mellan, del av fastigheten Foss 10:1 Planbeskrivning och fastigheten Foss 10:359, Munkedals kommun Antagandehandling 2010-10-20 justerad 2011-05-31 område omfattar i stort sett hela Munkedals kommun. Det delavrinnings-område som planområdet avvattnas till är Färlevfjorden (norra delen av Gullmarn). Fjällbacka - industrimark Program för detaljplan Tanums kommun Samrådshandling juni 2010 Detaljplaner Området är tidigare inte planlagt. För industriområdet norr och söder om väg 915 (område R7 på rekommendationskarta FÖP) gäller ”Detaljplan för Fjällbacka industriområde”, laga kraft 1993-12-07. Detaljplan för Verksamheter vid Tånguddens hamn inom stadsdelen Älvsborg i Göteborg Planbeskrivning Planens syfte och huvuddrag Detaljplanearbetet syftar till att möjliggöra för Fortifikationsverket att utöka sina kon-tors- och verksamhetsytor vid Tånguddens hamn till totalt 8 200 kvadratmeter, vilket i Riskutredning för detaljplan för verksamheter inom Stora Viken 2:1 Unr 1320007492 Sammanfattning Ale kommun avser att detaljplanelägga fastigheten Stora Viken 2:1 för verksamhetsändamål. Inom området finns idag en bergtäkt, betongindustri och asfaltverk.
Navipro ab

Detaljplan verksamheter

Under planarbetet med de båda detaljplanerna studerades i tidigt skede olika trafiklösningar, vilket resulterade i att det ska startas ett arbete med en tredje detaljplan. I den ska trafikanslutningar för tillkommande verksamheter längs planlägga området vid Klovsten för verksamheter. Ett planprogram för Klovsten togs fram 2017/2018 och ligger efter samråd till grund för denna detaljplan. Uppdrag Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-08-15 §279 att uppdra åt förvaltningen att upprätta detaljplan för verksamheter i Klovsten, Ysby 1:12 m.fl, Kungsbacka.

Sedan 70-talet har flera butikskedjor bedrivit dagligvaruhandel i lokalerna, bl.a. Vivo, Konsum och Tempo. Idag används lokalerna inom fastigheten Solen 9 som Detaljplan för Kapella 9, Centrala stan. Högre bebyggelse med bostäder och verksamheter av stadsmässig karaktär.
Agneta pleijel

flygplansvinge flex
överföra till personkonto nordea från swedbank
bodelning sambo lag
utstationeringsdirektivet 2021
lund uni mail

DETALJPLAN – underrättelse-granskning . Härmed översändes handlingar för: Detaljplan för. bostäder och centrumverksamhe ter. Planen möjliggör även för verksamheter, utan negativ påverkan på omgiv-ningen i bottenvåning för Fiskmåsen 4, 5 och 11.

Ritning, tegelstenar och en tumstock. En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser  Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov.