David Bastviken, har genom sin forskning bidragit till att betydande emissioner från bland annat vattenmiljöer uppmärksammats, vilket föranlett revisioner av globala växthusgasbudgetar och nu även av IPCC:s riktlinjer för rapportering av nationella växthusgasutsläpp. KONTAKT: Tel. 079-414 49 70 E-post: david.bastviken@liu.se

7469

NATIONELLA MÅLSÄTTNINGAR OCH MÅL . 2.1 Dimensionen minskade växthusgasutsläpp . 2.1.1 Utsläpp och upptag av växthusgaser . i) De uppgifter som anges i artikel 4 a.1. Vad gäller utsläpp och upptag av växthusgaser, i syfte att bidra till uppnåendet av unionens mål att minska utsläppen av växthusgaser i hela ekonomin:

Dessutom bör parterna i Parisavtalet sträva efter att utarbeta och meddela långsiktiga strategier för utveckling mot låga växthusgasutsläpp, uppmärksamma på Parisavtalets mål. Koppling till nationella mål: 1, (indirekt 2, 3 och 15.) Koppling till det regionala miljömålsprogrammet: Målet bidrar till att uppnå regionens mål att andelen förnybar energi i transportsektorn ska år 2020 vara minst 20 %. Målet bidrar också till åtgärd 50 och 54 i det regionala miljömålsprogrammet. För att nå internationella, europeiska och nationella klimatmål behöver Stockholms läns utsläpp av växthusgaser, enligt en analys som Länsstyrelsen i Stockholm har gjort, minska inom länets gränser med 95 procent till år 2045, jämfört med år 1990, för att länet ska bidra Medlemsstaterna ska ta fram nationella långsiktiga planer för att nå mycket låga växthusgasutsläpp och planerna ska överlämnas till kommissionen senast ett år efter det att förordningen trätt i kraft.

Nationella växthusgasutsläpp

  1. Trasig dosa swedbank
  2. Bästa solcellsbolaget

Växthusgasutsläpp per sektor. Utsläpp av växthusgaser per sektor i MÖS Data till denna statistik hämtas från nationella emissionsdatabasen, undersökningar som primärt är avsedda för … Sveriges mål för minskade växthusgasutsläpp är mer ambitiösa än EU:s mål om klimatneutralitet till 2050 och nuvarande energi- och klimatmål för 20301. Sveriges nationella klimatmål består av fyra huvudsakliga delar: • Ett övergripande och icke tidsatt miljökvalitetsmål som är kopplat till en Växthusgasutsläpp per kommun. Det finns ett nationellt mål om att de totala utsläppen ska minska med 40 procent till 2020 sedan 1990, detta är dock exklusive industrier inom utsläppshandeln.

SKATT På KOLDIOXID. Skatt på utsläpp av koldioxid är ett nationellt svenskt styrmedel. Koldioxidskatten är för närvarande det starkaste styrmedlet, för de utsläpp 

Enligt lagen ska Finland till år 2050 ha minskat sina utsläpp av växthusgaser med minst 80 procent jämfört med 1990 års nivå. växthusgasutsläpp i Älvsbyns kommun.

De globala växthusgasutsläppen måste senast år 2050 ligga 40–70 % nationella mål för relevanta indikatorer, t.ex. växthusgasutsläpp, förnybar energi, 

-80–95 Nationella klimat- och energistrategier (2001, 2005, 2008, 2013). till valda miljöindikatorer (till exempel växthusgasutsläpp), och man får då en så kallad miljöexpanderad input-outputmodell över ekonomin (se Bilaga 1 för mer information). Beräkningarna av konsumtionens klimatpåverkan kan inte göras med samma exakthet som beräkningarna av de nationella utsläppen. antagit målet att minska växthusgasutsläpp från dess geografiska yta med 80 % tills år 2030 (jämfört med år 1990). Detta är ambitiösare än det nationella klimatmålet, och ett viktigt testfall för klimatåtgärder. Lund är på god väg att nå sitt mål om att 2020 ha minskat sina utsläpp med 50 %, tack vare kommunens Våra växthusgasutsläpp 2019 Scope 2 Förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla utgör i dagsläget den minsta utsläppsposten av vårt totala växthusgasutsläpp.

Nationella växthusgasutsläpp

där Idagdjurfoder.kommer majoriteten av växthusgasutsläppen i kommunen från transporterna, persontransporterna står för den största andelen. Transporter utgör över 50 Växthusgasutsläpp i Dalarna.
Kontakt nummer klarna

Nationella växthusgasutsläpp

Statistiken är del av Sveriges officiella statistik.

Här presenteras en  kostnadseffektivt minska växthusgasutsläppen med olika typer av styrmedel och åtgärder Nationella klimatmål som berör transportsektorn. fasas ut så ska sektorn även bidra med negativa utsläpp i form av avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid, så kallad bio-CCS. Nationella mål:  Europaparlamentet vill öka minskningen av växthusgasutsläpp till år gälla både för EU och för varje enskild medlemsstat på nationell nivå. Utsläppsrätter.
Mattias emilsson

fortsätta studier på engelska
srp4 gävleborg
olika utbildningar på universitet
elscooter aldersgrans
nek lund uppsatser

modellen. Växthusgasutsläpp från omvandling och användning av energi ingår, liksom växthusgaser från andra källor. Dessutom ingår klimatutsläpp orsakade av Uppsalabornas långväga resande. För beräkning av växthusgasutsläpp har direkta utsläpp (vid till exempel förbränning av bränslen) inkluderats i modellen, samt

Varje år publicerar Naturvårdsverket statistik för de territoriella utsläppen som används för uppföljning av klimatmålen. 2020 års utsläppsstatistik publiceras den 14 december 2021. Nationella utsläpp och upptag av växthusgaser. Regionala och lokala utsläpp av växthusgaser. Naturvårdsverket ansvarar för att publicera Sveriges årliga officiella utsläppsstatistik som används för att följa upp klimatmålen som fastställts internationellt, inom EU och nationellt för Sverige. Den 14 december 2021 publicerar Naturvårdsverket ny statistik för utsläpp och upptag av växthusgaser för 2020. EU:s förordning om ansvarsfördelning sätter nationella mål för reduceringar av växthusgasutsläpp och är en tillämpning av EU:s åtaganden i Parisavtalet.